Fritidspas

I Jammerbugt Kommune skal alle børn og unge have mulighed for et aktivt og rigt foreningsliv. Dét at være aktiv i en forening kan have stor betydning for den generelle sundhed og trivsel.

Børn og unge med et vurderet behov kan derfor blive indstillet til et fritidspas, som enten kan dække udgiften til et års kontingent til en foreningsaktivitet i Jammerbugt Kommune og/eller udgiften til en enkeltstående aktivitet i en forening i Jammerbugt Kommune, fx spejderlejr, fodboldskole mv.

Information

Betingelser

Der kan ansøges om kontingentstøtte op til 1200 kr. pr. barn årligt og/eller støtte til enkeltstående foreningsaktiviteter op til 600 kr. pr. barn årligt. Dækker støtten ikke udgifterne fuldt ud, vil restbeløbet være egenbetaling.

Flere børn i samme husstand kan få støtte via ordningen.

Støtten bliver kun givet til foreningsaktiviteter beliggende i Jammerbugt Kommune.

Et fritidspas tildeles kun til kontingent for ét år/én sæson ad gangen. Hvis barnet/den unge ønsker at fortsætte aktiviteten året efter, skal fritidspasset ansøges på ny. Genansøgningen foretages af den pågældende forening.

Hvad sker der efter min indstilling?

Vores fritidskonsulent modtager din indstilling og giver senest svar på indstillingen 14 dage efter. Forældre/værge og indstiller får besked herom. 

Hvis der bevilges et fritidspas, udbetales pengene først ved fremsendelse af kvittering for medlemskab. Har I ikke mulighed for at lægge ud, skal I kontakte fritidskonsulent Anne Kristensen på qak@jammerbugt.dk.

Ledsagerordning

Barnets forældre orienteres om tildelingen af fritidspasset, og der aftales evt. ledsager til første gang i foreningen. Såfremt der ønskes ledsager, og forældrene ikke kan følge barnet, vil der i første omgang søges ledsager ved den pågældende forening eller Fritidsafdelingens foreningskonsulent.

Hvem kan indstille?

 • Lærere, pædagoger, SSP-medarbejdere, socialrådgivere eller andre fagpersoner
 • Frivillige i foreninger
 • Forældre

Målgruppe

Børn og unge i alderen 3-18 år som af én eller flere årsager mistrives og kan have gavn af at være en del af en foreningsaktivitet og fællesskabet.

Til foreninger - genansøgninger/fornyelse af fritidspas

Såfremt barnet/den unge ønsker at fortsætte i foreningsaktiviteten en sæson mere, kan foreningen søge om fornyelse af fritidspasset.

Det er vigtigt, at foreningen orienterer barnets/den unges forældre/værge om genansøgningen.

Foreningen skal udfylde en skabelon og sende den til fritidspas@jammerbugt.dk.

For yderligere spørgsmål kan fritidskonsulent Anne Kristensen kontaktes på fritidspas@jammerbugt.dk.

Vejledning til indstilling og bevilling

 De 8 steps - "how to"

 1. Drøft muligheden for fritidspas med barnet eller den unge
 2. Involver forældrene/værge og få deres accept
 3. Beslut hvilken forening eller aktivitet der skal søges om støtte til. Det skal ske i samråd med barn og forældre/værge. I kan finde alle kommunens foreninger på Fritidsportalen, www.conventus.dk/jammerbugt, eller I kan søge på en specifik aktivitet. 
 4. Udfyld skabelon for indstillingen, som du skal sende direkte til fritidspas@jammerbugt.dk.
 5. Ansøgning behandles (påregn 14 dage).
 6. Du får som indstiller en mail efterfølgende, og ved tildelt fritidspas får forældre/værge en besked i e-Boks herom.
 7. Fritidspasset dækker kun afholdte udgifter. Dvs. at kvitteringer på betalt kontingent og/eller aktivitet eller kvittering på oprettelse af medlemskab fremsendes umiddelbart efter bevilling af fritidspasset.
 8. Udbetalingen for afholdte udgifter vil ske hurtigst muligt herefter.

Indstillingen skal ske ud fra en individuel vurdering af barnets/den unges generelle trivsel og behov. Der er ingen specifikke krav til begrundelsen for indstillingen.

Er du i tvivl, kan det blandt andet omhandle et eller flere af nedenstående forhold:

 • Sociale og økonomiske forhold i familien.
 • Fysiske begrænsninger, diagnoser, overvægt mm.
 • Sociale, læringsmæssige eller adfærdsmæssige udfordringer i skolen/institutionen.
 • Personlige forhold som eksempelvis mobning og ensomhed.
 • Andre pædagogiske hensyn.

Indstiller du til fritidspas som fagperson/forening – så bedes du - INDEN du indstiller barnet/den unge til et fritidspas:

 • Altid først drøfte med barnets/den unges forældre, om de selv har mulighed for at imødekomme behovet for foreningsaktivitet.
 • Få forældrenes accept/godkendelse af, at der indstilles til et fritidspas for deres barn.
 • Orientere forældrene om, at der er mulighed for at barnet/den unge kan ledsages første gang til foreningsaktiviteten, såfremt forældrene ikke selv har mulighed herfor, så barnet/den unge kommer trygt af sted og får en god start.