Leverandørgodkendelse - hjemmepleje

I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven, har Jammerbugt Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør til praktisk hjælp og/eller personlig pleje.

Frit valg for hjemmeplejeydelser

Frit valg på ældreområdet giver private leverandører større adgang til at levere personlig pleje og praktisk hjælp til kommunens borgere.

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Det frie valg betyder, at borgerne får mulighed for frit at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommunen har truffet beslutning om. Leverandørerne kan derfor ikke garanteres en minimumsomsætning på ydelsen.

Håndtering af frit valg i Jammerbugt Kommune
Det frie leverandørvalg i Jammerbugt Kommune tilvejebringes på følgende måde:

  • Godkendelsesmodellen, hvor kommunen godkender de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav
  • Fritvalgsbeviser til borgerne, hvor der ikke er en godkendt leverandør under godkendelsesmodellen

Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør
På denne side kan alle interesserede leverandører hente informationer og godkendelsesmateriale vedrørende frit valg af leverandører af hjemmehjælp. Af materialet fremgår de krav og øvrige betingelser, som leverandører af hjemmehjælp skal opfylde for at blive godkendt i Jammerbugt Kommune. 

Leverandøren skal anvende anmodningsblanketten, som udfyldes og indsendes på mail til ssb@jammerbugt.dk, Mrk: ”Anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør”

Ansøgningsfrist
Jammerbugt Kommune godkender leverandører under godkendelsesmodellen to gange årligt med kontraktstart 1. marts og 1. oktober.

Ansøgningsfristen i 2021 er:

  • 14. januar 2021, kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med kontraktstart 1. marts 2021
  • 7. juni 2021, kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med kontraktstart 1. oktober 2021.

Aftalen

Bilag 1 - Anmodning

Bilag 2-4

Bilag 5

Kort over kommunens plejedistrikter

Spørgsmål og svar til godkendelsesordning

Fritvalgsbeviser
Borgere, som ikke har mulighed for at modtage hjælp fra en godkendt fritvalgsleverandør under godkendelsesordningen har mulighed for at ansøge om et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset giver borgeren mulighed for selv at indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed om at levere hjemmeplejeydelser, som er omfattet af fritvalgsbeviset. 

Borgere, som modtager hjælp efter fritvalgsbeviset skal dog være opmærksomme på, at dette ophører med et varsel på tre måneder, hvis der efterfølgende godkendes en leverandør under godkendelsesordningen, som kan varetage opgaverne omfattet af fritvalgsbeviset.

Det er muligt at læse mere om fritvalgsbeviset her.

Hvad er hjemmehjælp

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Du skal kontakte din kommune for at søge om hjemmehjælp. Det kan du gøre ved at ringe til visitationen i kommunen.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Kommunen skal også overveje muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få i din kommune, hvis du får behov for personlig og praktisk hjælp.

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation: