Vi passer på dine oplysninger

Jammerbugt Kommune passer godt på dine private personoplysninger.

Kommunen behandler borgere og medarbejderes personoplysninger, og derfor har vi også pligt til at beskytte oplysningerne. Her kan du læse om kommunens sikkerhed, og hvilke rettigheder du har som borger. 

Databeskyttelse i Jammerbugt Kommune:

Sikkerhed

Vi sikrer dine personoplysninger optimalt, uanset om de er i digital form eller i papirform. Vi tilstræber at have et sikkerhedsniveau, der er udtryk for bedste praksis (også kaldet ISO 27001/2-standarderne for informationssikkerhed).

Jammerbugt Kommune har vedtaget en række sikkerhedsregler og -procedurer, som sikrer, at vores medarbejdere behandler personoplysningerne sikkert og undgår fejl og sikkerhedsbrud. 

Vi foretager kontrol af medarbejdernes overholdelse af sikkerhedsreglerne og kontrol af de tekniske sikkerhedstiltag, som kommunen indfører. Jammerbugt Kommunes sikkerhedsniveau efterlever den til enhver tid gældende lovgivning og lever op til gældende sikkerhedspraksis i den kommunale sektor.

De registreredes rettigheder

De registreredes rettigheder er de rettigheder, du har mulighed for at gøre brug af, når vi behandler dine personoplysninger.

Du har:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Formålet med rettighederne er, at det skal være nemmere for dig at gennemskue, hvilke personoplysninger kommunen opbevarer på dig og give dig mulighed for at protestere, hvis ikke du er enig i den måde, vi forvalter dine personoplysninger på. 

Krav til kommunikation

Når vi giver dig svar på en anmodning om en af ovennævnte rettigheder, skal det ske kortfattet, gennemsigtigt, letforståeligt og lettilgængeligt. Sagt med andre ord skal vi skrive et svar, som er til at forstå. 

Som udgangspunkt skal vi give dig oplysningerne skriftligt. Hvis det er mere hensigtsmæssigt, at du får dem på en anden måde, kan vi også det.

Tidsfrister

Vi svarer dig hurtigst muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din anmodning. Er sagen særlig kompleks, kan vi forlænge fristen med to måneder – i så fald skal vi give dig besked, inden den første måned er gået.

Anmodninger er som udgangspunkt gratis. Hvis anmodningerne er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan vi dog opkræve et gebyr eller helt afvise at efterkomme anmodningerne.

Klagevejledning

Hvis du får helt eller delvis afslag på din anmodning, skal du have en begrundelse med en klagevejledning, hvori du kan læse om dine muligheder for at klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene.

Oplysningspligt

Vi har pligt til at oplyse dig, når vi begynder at indsamle dine personoplysninger eller snarest muligt derefter.

Vi skal oplyse dig følgende, når vi begynder at indsamle personoplysninger om dig:

 1. Vores kontaktoplysninger

 2. Hvorfor vi behandler dine personoplysninger og retsgrundlaget herfor

 3. Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver

 4. Hvem der eventuelt modtager dine personoplysninger

Når det er nødvendigt for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling, skal vi efter en konkret vurdering give dig yderligere oplysninger om:

1. Hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger

2. At du har ret til at anmode os om:

     a) Indsigt i dine personoplysninger

     b) Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

     c) At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

     d) At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

     e) At få flyttet dine personoplysninger (retten til dataportabilitet) 

3. At du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke (hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke), og at tilbagekaldelsen skal være lige så let som at afgive samtykket 

4. At du har mulighed for at klage til Datatilsynet

5. Om det er et lovkrav eller i henhold til en kontrakt, du skal give os dine personoplysninger, og hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det 

Er der tilfælde, hvor vi kan undlade at orientere dig?

Professionelle, der registreres 

Registrerer vi personoplysninger om dig som følge af dit rent professionelle virke (fx som advokat på en sag eller medarbejder/repræsentant for en samarbejdspartner), vil du ikke få en individuel og situationsbestemt orientering, da det ofte vil kræve en – relativt set – uforholdsmæssig stor indsats. Du kan læse mere om dine rettigheder her på siden. 

Orientering af bipersoner i forhold til tavshedspligt

Er du biperson i en sag, vil du ikke blive orienteret om, at vi registrerer dig, hvis orienteringen er i konflikt med vores tavshedspligt. Det kan fx være i en socialsag, hvor du som biperson vil få adgang til fortrolige oplysninger om andre, hvis du skal orienteres. Du kan læse mere om dine rettigheder her på siden. 

Ret til indsigt

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har registreret om dig sammen med følgende oplysninger: 

1. Hvilke personoplysninger om dig indgår i sagsbehandlingen?

2. Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?

3. Hvem modtager dine personoplysninger?

4. Hvor stammer oplysningerne fra?

5. Hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger?

6. At du har ret til at anmode os om:
    a. At få berigtiget eller slettet dine personoplysninger
    b. At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
    c. At gøre indsigt mod behandlingen af dine personoplysninger

7. At du har mulighed for at klage til Datatilsynet

Vi kan have mange personoplysninger om dig. Din anmodning kan således tage lang tid at besvare, hvis vi skal søge efter oplysningerne i alle vores systemer. Har du derfor mulighed for at præcisere, hvilke oplysninger du ønsker indsigt i, vil vi kunne behandle din anmodning hurtigere.

Ret til sletning og berigtigelse

Du kan anmode om at få slettet eller berigtiget dine personoplysninger, hvis du fx ønsker at få dem fjernet eller mener, at de er forkerte.

Der vil typisk være tre situationer, når du anmoder om berigtigelse eller sletning:

 1. Hvis vi er enige i, at dine personoplysninger er urigtige og skal berigtiges, tilføjer vi de korrekte oplysninger og noterer, at du har anmodet herom. Vi sletter ikke noget, da vi som offentlig myndighed til enhver tid skal kunne dokumentere det grundlag, en afgørelse eller beslutning er truffet på.
 2. Hvis vi ikke er enige i, at de personoplysninger, du ønsker berigtiget eller slettet, er forkerte, vil vi træffe en afgørelse om, at de ikke skal berigtiges. Vi vil notere i din sag, at du mener, at dine oplysninger er forkerte.
 3. Hvis dine personoplysninger har karakter af en subjektiv og faglig vurdering (fx en lægefaglig vurdering), vil din anmodning om berigtigelse eller sletning betyde, at vi tilføjer en bemærkning i din journal om, at du ikke er enig i konklusionerne.

Som det fremgår af ovenstående, vil retten til sletning kun i et meget begrænset omfang kunne gøres gældende over for kommunen. Vi vil derfor i langt de fleste tilfælde, hvor en borger anmoder om sletning, ende med at foretage en berigtigelse i stedet for. Dog kan der forekomme situationer, hvor vi efterkommer anmodningen om sletning. Det gælder fx, hvis du anmoder om at blive frameldt en service.

Du kan læse mere om sletning og berigtigelse på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

Når kommunen modtager din indsigelse, skal vi tage stilling til, om din indsigelse er berettiget. Det kan f.eks. være, at du kommer med ”tungtvejende grunde” imod behandlingen af dine personoplysninger. Kommunen vil i disse tilfælde genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendig.  

Ret til begrænsning

Vi foretager en begrænsning af dine personoplysninger i de tilfælde, vi er forpligtet til det. Begrænsningen indebærer, at dine oplysninger fremover ikke vil blive brugt i sagsbehandlinger eller lignende, men udelukkende vil blive opbevaret.

Vi foretager en begrænsning, hvis:

 1. du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger. Begrænsningen ophører først, når vi har taget stilling til oplysningernes rigtighed
 2. du gør indsigelse mod behandlingen. Begrænsningen ophører først, når kommunen kommer med en afgørelse på din anmodning
 3. vi ikke længere har behov for at behandle dine personoplysninger, men bliver nødt til at (op)bevare dem af juridiske grunde.

Vi begrænser dine personoplysninger ved at flytte dem over i et andet it-system, på anden vis skærme dem, gøre dem utilgængelige for systemets brugere eller ved tydeligt at markere, at de er omfattet af en begrænsning.

Automatiske afgørelser

Du har mulighed for at gøre indsigelser mod afgørelser, der er truffet automatisk dvs. elektronisk og uden menneskelig indblanding.

Du kan læse mere om automatiske afgørelse på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et format, der er let at læse eller flytte dem til en anden aktør, fx en anden kommune, myndighed eller virksomhed.

Det kan du, når følgende to betingelser er opfyldt:

 1. Dine personoplysninger behandles automatisk og er baseret på et samtykke eller nødvendige for at opfylde en kontrakt
 2. Du har selv givet os de personoplysninger, som behandles

Rettigheden gælder imidlertid ikke, hvis dine personoplysninger er nødvendige for løse opgaver i samfundets interesse, eller hvis vi bruger dem til offentlig myndighedsudøvelse.

Du kan læse mere om dataportabilitet i Vejledning om de registreredes rettigheder.

Statistik

Nogle af de oplysninger, vi har om dig som borger, bruger vi til ledelsesinformation og statistik. Det gør vi for, at vi f.eks. kan se og følge udviklingen i, hvor mange personer i Jammerbugt Kommune, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, hjemmehjælp eller andre ydelser fra kommunen. Når vi bruger dine oplysninger til disse formål, kan vi ikke se, at de handler om dig (dine oplysninger er pseudonymiseret).

Det har ingen indflydelse på den ydelse eller hjælp, som du modtager fra kommunen, at vi bruger dine oplysninger til disse formål (ledelsesinformation og statistik).

Databeskyttelsesrådgiver

Jammerbugt Kommune har udpeget en databeskyttelsesrådgiver - også kaldet DPO. Du har som borger altid mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiveren for at spørge til de databeskyttelsesretslige regler.

Du kan kontakte Jammerbugt Kommunes databeskyttelsesrådgiver via følgende måder:

 • På e-mail: dpo@jammerbugt.dk
 • På telefon: 7257 7777 (og spørge efter DPO'en)
 • Ved brev: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Att.: DPO.

Indberet brud på datasikkerhed

Hvis du som borger eller virksomhed oplever, at Jammerbugt Kommune har et brud på datasikkerhed, kan du kontakte kommunens sikkerhedsrådgiver ved at trykke på nedenstående link:

Postkasse for virksomheder

Postkasse for borgere

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

For ansatte i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har som dataansvarlig pligt til at oplyse ansatte om kommunens behandling af personoplysninger, som kan forekomme i forbindelse med en ansættelse.
Det er ikke alle de oplistede, der vil være relevante for alle ansatte i deres ansættelsesforhold.

Klik på linket for at se hele teksten.

Læs mere om: Jammerbugt Kommune kan som arbejdsgiver indsamle og behandle følgende oplysninger

Læs mere om: Formålet med at indsamle og behandle oplysningerne

Læs mere om: Personoplysninger kan blive videregivet til og delt med andre myndigheder eller organisationer, der har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne

Behandlingsgrundlag/hjemmelsgrundlag

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, d og e
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, c, e og f
 • Databeskyttelseslovens § 8, § 11, stk. 1 og § 12

Tidsrum for opbevaring
Endvidere vil der i et vist omfang, jf. DBL § 12, blive videregivet oplysninger om den enkelte ansatte til den forhandlingsberettigede organisation/tillidsrepræsentant - for eksempel oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, løn og ansættelsessted.

Jammerbugt Kommune er underlagt regler om aktindsigt bl.a. jf. offentlighedsloven.
I Jammerbugt Kommune er det kun ansatte, som arbejder med det sagsområde, som din sag vedrører, der har adgang til dine oplysninger. Alle ansatte i kommunen har desuden tavshedspligt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet/berigtiget. I de fleste tilfælde skal du dog være opmærksom på, at vi som kommune alene kan tilbyde at tilføje dine eventuelle rettelser/bemærkninger på sagen, hvis du ikke er enig i de oplysninger, vi har registreret.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vo-res almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores legitime eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af dine personoplysninger baserer sig på et samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, skal du være opmærksom på, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde alene indhenter dit samtykke for at overholde forvaltningsretlige principper og retssikkerhedsloven (men ikke i henhold til databeskyttelseslovgivningen). I disse tilfælde vil en tilbagekaldelse af et samtykke ikke nødvendigvis betyde, at vi ikke må fortsætte behandlingen af din oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Øvrigt
Hvis du ønsker at klage over Jammerbugt Kommunes behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at sende en klage til Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller vores sikkerhedsrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller sikkerhedsrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@jammerbugt.dk
 • På telefon: 7257 7777 (og spørge efter sikkerhedsrådgiveren eller DPO'en)
 • Ved brev: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Att.: DPO.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne og de rettigheder, du har, når vi behandler personoplysninger om dig på Datatilsynets hjemmeside.